Наказ про підсумки навчального-виховного процесу за 2019/2020 навчальний рік

НОВОПОКРОВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС

ЧУГУЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Н А К А З

 

30.06.2020                             Новопокровка                              № 62

 

Про підсумки навчального-виховного

процесу за 2019/2020 навчальний рік

 

Робота Новопокровського навчально-виховного комплексу Чугуївської районної ради Харківської області в 2019/2020 навчальному році була спрямована на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», Національної доктрини розвитку освіти, Указів Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти України», « Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні», реалізацію державних, регіональних та районних програм у галузі освіти, інших чинних законодавчих та нормативних документів.

Навчально-виховний комплекс здійснював свою діяльність відповідно до Статуту. Були створені оптимальні умови для забезпечення конституційного права кожного громадянина на доступну якісну освіту, отримання молоддю повної загальної середньої освіти за 11-річним терміном навчання, 12-бальною системою оцінювання навчальних досягнень учнів.

Педагогічний колектив школи працював над реалізацією педагогічної проблеми: «Забезпечення системного підвищення якості освіти на інноваційній основі сучасного психолого-педагогічного та науково-методичного супроводження навчально-виховного процесу». Проведено певну роботу щодо збереження і розвитку шкільної мережі. На початку 2019/2020 навчального року у школі було відкрито 20 класів, із них 1-4-х – 8 класів, 5-9-х –10 класів, 10-11-х – 2 класи. Мова навчання:11 класів – з українською мовою навчання, 9 – з російською мовою навчання. Станом на 05.09.2019 кількість учнів становила 456. Середня наповнюваність учнів у 1-4-х класах складала – 22,5 особи, у 5-9-х класах – 21,7 осіб, у 10-11-х класах – 18 осіб. Протягом року із школи вибуло 25 учнів у зв’язку зі зміною місця проживання, прибуло – 18 учнів. Кількість учнів на кінець навчального року становить – 459.

Рух учнів у порівнянні з попередніми навчальними роками  становить:

2017/2018 навчальний рік

2018/2019 навчальний рік

2019/2020 навчальний рік
Мережа на 05.09.

2017

Мережа на кінець навчального року Різниця Мережа

на 05.09.

2018

Мережа

на кінець навчального року

Різниця Мережа

на 05.09.

2019

Мережа

на кінець навчального року

Різниця
414 413 -1 436 429 -7 456 459 +3

Протягом року навчальний заклад в основному був забезпечений кадрами. За штатним розкладом чисельність штатних одиниць становила:

 • вчителів та вихователів – 52 особи;
 • обслуговуючий персонал – 22 особи.

 

Якісний склад вчителів

Навчальний рік Кількість вчителів Вища категорія І

категорія

ІІ

категорія

спеціаліст Учитель-мет. Ст.. вчитель
2018/2019 46 16 4 9 15 4 13
2019/2020 48 18 3 11 16 4 15

 

Якісний склад вчителів-предметників має наступний розподіл за кваліфікаційними категоріями:

Предмет викладання Кількість вчителів Вища категорія І

категорія

ІІ

категорія

спеціаліст З них мають звання Прим.
Початкові класи 9 7 1 1 1 8 1 (д/в)
Українська мова

та література

4 2 1 1 1 2 1(д/в)
Російська мова 2 2 2  
Англійська мова 3   1 1      
Історія 3 1 2   1  
Математика 2 2 2  
Інформатика 2 1     1  
Географія 1 1 1  
Фізика 1 1  
Біологія 1 1     1  
Хімія  
Трудове навчання 1     1  
Образотворче мистецтво     Розп. Між. Вчит
Музичне

мистецтво

1 1 1  
Основи здоров’я 1 1  
Вихователі 4     1 3    
Захист Вітчизни     Сумісн.
Фізична культура 4 4   2 (д/в)
Педагог-організатор 1   1   1 (д/в)
Керівник гуртка          
Психолог 1       1    
Соціальний педагог 1 1    
Асистент вчителя 5 5
Асистент вихователя 2 2
Разом: 48 18 3 11 16 19  

 

У 2019/2020 навчальному році навчально-виховний процес закладу освіти був організований відповідно до затверджених в установленому порядку робочого навчального плану і річного плану роботи закладу.

Відповідно до річного плану в грудні 2019 року та в травні 2020 року адміністрацією НВК було здійснено аналіз виконання робочих навчальних планів і програм з навчальних дисциплін, під час яких враховувались їх особливості та результати різних видів контролю (фронтального, класно-узагальнюючого, тематичного), характеру контролю (оглядового, поточного, наступного).

Результати перевірки показали, що виконання навчальних програм в 1-11-х класах у межах часу, відведеного робочим навчальним планом закладу освіти на навчальний рік на вивчення предметів (кількість годин за програмою та фактична кількість використаних годин) співпадає, відхилень від змісту навчальних програм не виявлено.

Обов’язкова кількість тематичних контрольних робіт, оцінювань з усіх навчальних предметів, що визначена чинними навчальними програмами, дотримана, тематичне оцінювання рівня навчальних досягнень учнів за формою проведення було: усним, письмовим, різнорівневим тестуванням, практичною роботою відповідно до специфіки навчальних предметів; кількість обов’язкових лабораторних, практичних чи інших експериментальних робіт, передбачених чинними програмами з навчальних предметів, дотримана; варіативна складова робочого навчального плану в 1-11-х класах виконана.

Виконання навчальних планів та програм за 2019/2020 навчальний рік проаналізовано та узагальнено в наказі по НВК від 29.05.2020 № 54 «Про виконання державних навчальних програм за 2019/2020 навчальний рік».

У відповідності з річним планом, перевіркою адміністрації були охоплені  навчальні предмети і вчителі, які їх викладають. Директор та заступники директора проводили педагогічні спостереження за якістю викладання з наступним проведенням аналізу відвіданих уроків та висновками, побажаннями й рекомендаціями. Фронтально було перевірено стан викладання та рівень навчальних досягнень наступних предметів:

– І семестр – фізична культура, предмет «Основи здоров’я», предмет «Захист Вітчизни»,

– ІІ семестр – правознавство, фізика, українська мова та література.

Результати перевірок узагальнено в довідках та наказах з основної діяльності школи.

Протягом 2019/2020 навчального року була активізована робота з організації факультативів.

Були організовані факультативи:

 • «Православна культура Слобожанщини» – 5,6,7,8,9,10 класи;
 • « Етика» – 6-А клас
 • «Стилістика української мови» – 11-А,10-А;
 • «Російська мова» – 10-А,11-А.

Курси за вибором:

 • «Синтаксис простого та ускладненого речення» – 8-А,8-Б класах;
 • «Харківщинознавство» в 8-9-х класах;

Курси за вибором та факультативи викладалися за державними програмами.

Протягом навчального року вдосконалювалася система оцінювання навчальних досягнень учнів, як засобу гуманізації освіти. З урахуванням особливостей викладання навчальних предметів було визначено доцільність поточного оцінювання, основними видами оцінювання навчальних досягнень учнів з навчальних предметів у 2-11 класах було тематичне , в 1-х,2-х класах – вербальне.

Дошкільний підрозділ

 

Відомості Показники
1 Мова навчання українська
2 Кількість груп усього 2
раннього віку 1
дошкільного віку 1
3 Режим роботи груп:

12 годин

 

1

4 Режим роботи груп:

8 годин

 

1

5 Кількість вихованців 42
6 Кількість педагогічних працівників 8

Освітній рівень педагогів: повна вища освіта – 1

Студенти педагогічного університету ім. Г.Сковороди -3.

Дошкільні групи здійснювали  освітньо-виховну діяльність відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», Статуту НВК.

Керуючись основними державними документами, що регламентують діяльність закладу, педагоги спільно з батьками працювали над створенням ігрового предметно-розвиваючого середовища, необхідних умов для розвитку потреб і інтересів кожної дитини, для її духовного зростання, фізичної досконалості.

Зміст освітньо-виховного процесу в закладі визначався Базовим компонентом дошкільної освіти Реалізація завдань за новою державною програмою здійснювалася на засадах особистісно орієнтованої моделі організації педагогічного процесу з використанням психолого-педагогічного проектування за Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку з дітьми всіх вікових груп «Дитина».

У 2019/2020 навчальному році під постійним контролем було питання відвідування дітьми груп. Завдяки роз’яснювальній роботі вдалося знизити відсоток безпричинного невідвідування дітьми занять.

 

Відвідування дітьми дошкільних груп:

 

На виконання завдання «Дитина в єдиному освітньому просторі дошкільного навчального закладу та школи І ступеню, забезпечення наступності, безперервності освіти» проводилася робота з організації співпраці дошкільного закладу зі школою. Старші дошкільники разом з першокласниками брали участь у спільних святах, розвагах, виставках дитячої творчості.

Педагогами ДНЗ постійно проводилися батьківські збори, консультації, готувалися наочно-інформаційні повідомлення на теми, що актуальні до певної вікової групи.

За 2019/2020 н.р. були проведені такі заходи:

 1. Свято осені;
 2. Святий Миколай
 3. Свято Нового року;
 4. Масляна;
 5. Свято 8 березня.

Зі старшої дошкільної групи випустили 10 дітей, які першого вересня вже підуть до 1 класу.

За підсумками року із 459 учнів 1-11 класів:

 • 117 учні 1-2-х класів – вербальне оцінювання;
 • 342 учнів 3-11-х класів – атестовані;
 • 439 учнів – переведено до наступного класу;
 • 20 учнів – випущено із закладу;
 • 41 учень закінчили 9 клас.

За підсумками навчального року із 342 атестованих учнів 3-11 класів школи закінчили навчальний рік на високому і достатньому рівнях – 205 учнів, що складає 59,9 % від загальної кількості( що на 7,9 % вище ніж у минулому році), з них 40 учнів (11,7%) – на високому рівні.

Загальні результати навчальних досягнень учнів школи І ступеню становлять:

Клас Кількість учнів П.І.Б. вчителя високий рівень

 

достатній рівень середній рівень Якість знань учнів Рейтинг класу
к-ть % к-ть % к-ть %
3-А 17 Рудь Н.В. 4 23,5 9 53 4 23,5 76,5 І
3-Б 23 Булавіна Л.В. 1 4,3 12 52,2 10 43,5 56,5 IV
4-А 21 Носова В.О. 5 24 8 38 8 38 62 ІІ
4-Б 18 Лошак С.Г. 3 17 8 44 7 39 61 III
Всього: 79 учнів 13 17,2 37 46,8 29 36 64  

 

За результатами навчального року учні 5-11 класів мають належний рівень навчальних досягнень, що відповідає вимогам навчальних програм з усіх предметів, тобто було досягнуто запрограмованого результату, а саме:

 

Клас К-ть учнів П.І.Б. класного керівника високий

рівень

достатній

рівень

середній

рівень

початковий рівень Якість знань Рейтинг класу
К-ть % К-ть % К-ть % К-ть %
5-А 22 Данильченко А.П. 3 14 11 50 8 36 64 II
5-Б 30 Колодяжна М.В. 2 10 16 53 11 37 63 III
6-А 20 Сазонова О.С. 2 10 10 50 8 40 60 IV
6-Б 26 Сазонова Л.М. 4 16 11 42 11 42 57 V
7-А 16 Таран Л.В. 2 13 5 31 9 56 44 ІХ
7-Б 25 Красильникова О.О. 3 8 11 44 12 48 52 VIII
8-А 23 Нарожиленко З.Б. 2 8,7 8 34,7 13 56,6 43,5 Х
8-Б 24 Васильєва Є.А. 1 4 12 50 11 46 54 VII
9-А 16 Сергейчук Л.В. 2 12,5 10 62,5 4 25 75 I
9-Б 25 Гавриліна Т.В. 2 8 12 48 11 44 56 VI
Всього: 227 23 10,4 106 46,5 92 43,1 57  
10-А 16 Волинська Н.Б 1 6 10 62 5 32 68 ІІ
11-А 20 Тарусіна С.І. 3 15 12 60 5 25 75 І
Всього: 36 4 16.5 22 61 10 28,5 1 7    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Якість знань учнів ІІ ступеню

 

 

Аналіз успішності дає змогу побачити, що якість знань учнів школи ІІ ступеню підвищилась: у 5-А класі (кл.керівник Данильченко А.П.) на 16% – з 48% до 64%, у 5-Б класі (кл.керівник Колодяжна М.В.) на 7,5%-  з 55,5% до 63%, у 6-Б класі (кл. керівник Сазонова Л.М.) на 1% – з 57% до 58%, у 8-Б класі (кл. керівник Васильєва Є.А.) на 10% – з 44% до 54%, у 9-А класі (кл. керівник Сергейчук Л.В.) на 9% – з 66% до 75%, у 9-Б класі (кл. керівник Гавриліна Т.В.) на 16% – з 40% до 56%, у 10-А класі (кл. керівник Волинська Н.Б.) на26,5% – з 41,5% до 68% та в 11-А класі (кл. керівник Тарусіна С.І.) на 43% – з 32% до 75%. У 6-А класі (кл. керівник Сазонова О.С.) показник залишився незмінним 60%. Нажаль, цей показник знизився  у 7-А класі (класний керівник Таран Л.В.) на 0,6% – з 44,6% до 44%, у 7-Б класі (класний керівник Красильникова О.О.) на 4% – з 56% до 52% та в 8-А класі (класний керівник Нарожиленко З.Б.) на 2,3% – з 45,8% до 43,5, якість знань погіршилася .

 

 

 

 

Рейтинг класів ІІ ступеню

 

Якість знань учнів ІІІ ступеню

 

 

В цілому, за підсумками 2019/2020 навчального року якість знань за ступенями школи змінилась:

І ступінь – підвищилась на 2% (з 62% до 64%)

ІІ ступінь – підвищилась на 7% (з 50% до 57%)

ІІІ ступінь – підвищилась на 27,2% (з 44,3% до 71,5%).

Якість знань по закладу у порівнянні з минулим роком підвищилась на 7,9 % і складає 59,9%, кількість учнів, які закінчили заклад з високим рівнем 40 (в минулому році 49- оцінювались другі класи ).

 

 

 

Успішність та якість знань учнів пов’язана з відвідуванням уроків. У закладі протягом багатьох років діє єдина загальношкільна система обліку відвідування учнями занять. Усі класні керівники організовують щоденні звіти про відсутність учнів із зазначенням прізвищ у спеціальному журналі, відслідковують подання довідок із амбулаторії, пояснювальних записок від батьків та інших документів, що свідчать про причину відсутності. Завдяки такій роботі пропуски учнями занять без поважних причин зведені до мінімуму. Процент відвідування учнями школи складає 88 %.

 

Аналіз відвідування учнями занять

 

Клас К-ть учнів ПІБ класного керівника Всього днів Пропущено уроків % відвід.
 Хвор.  % Ін. прич. %
1-А 32 Литвинова Н.А. 816 667 16,03 149 2,93 83,96
1-Б 32 Пахомова В.В. 681 681 13,38     86,61
2-А 24 Галета Н.М. 490 490 12,84     87,16
2-Б 29 Губіна О.Є. 423 423 9,17     90,83
3-А 17 Рудь Н.В 210 183 6,77 27 0,99 92,23
3-Б 23 Булавіна Л.В. 364 301 8,23 63 1,72 90,04
4-А 21 Носова В. О. 198 198 5,92     94,07
4-Б 18 Лошак С. Г. 398 398 13,90     86,09
5-А 22 Данильченко А.П. 493 359 10,26 134 3,83 85,90
5-Б 30 Колодяжна М.В. 626 418 8,76 208 4,36 86,88
6-А 20 Сазонова О.С. 430 298 9,37 132 4,15 86,48
6-Б 26 Сазонова Л.М. 340 273 8,22 67 1,62 91,77
7-А 16 Таран Л.В. 300 189 7,43 111 4,36 88,21
7-Б 25 Красильникова О.О. 510 510 12,83 87,17
8-А 23 Нарожиленко З.Б. 427 344 9,41 83 2,27 88,32
8-Б 24 Васильєва Є. А. 558 355 9,30 203 5,32 85,37
9-А 16 Сергейчук Л.В. 350 229 9 121 4,76 86,24
9-Б 25 Гавриліна Т.В. 595 494 12,43 101 2,54 85,03
10-А 16 Волинська Н.Б 301 301 11,83     88,16
11-А 20 Тарусіна С.І. 409 161 5,06 248 7,80 87,14
                88

 

Відповідно до Положення про індивідуальну та інклюзивну форми навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, з метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти, з урахуванням індивідуальних здібностей та стану здоров’я учнів у 2019/2020 навчальному році індивідуальним навчанням було охоплено 1 учень –  Никонович Максим, 7-Б клас. Було відкрито 5 інклюзивних класів: 1-Б – Кузьменко А.О., 4-Б – Камко С.В., 5-А – Савенков Д.К., 7-Б – Кащавцева П.Є., 8-А – Паруш В.А. і дві інклюзивні групи в дошкільному підрозділі: середня – Надіров Н.Н. та старша – Тараненко В.С..

Індивідуальне навчання було організовано за заявою батьків та довідок лікувальних закладів. Інклюзивне навчання – за заявою батьків та висновків ПМПК

На виконання Закону України «Про загальну середню освіту», відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти державна підсумкова атестація за курс повної загальної середньої освіти учнів 11-х класів проводилась у пунктах тестування у формі ЗНО:

з української мови – 30.06.2020 року ;

з англійської мови – 07.07.2020 року

з математики (інтегрованого іспиту з алгебри та початків аналізу і геометрії) – 25.06.2020 року ;

з історії України- 09.07.2020 року;

з біології – 13.07.2020 року;

з географії – 15.07.2020 року;

з хімії – 17.07.2020 року.

 

Навчальний предмет

(усі предмети інваріантної складової робочих навчальних планів)

Загальна кількість учнів

11 (12)-х класів

Кількість учнів, які звільнені від  проходження ДПА Кількість учнів, які складали ДПА Рівень навчальних досягнень учнів
початковий середній достатній високий
Українська мова 19 18 1
Математика 13 12 1
Історія України 16 15 1
Іноземна мова(англійська) 8 8
Біологія 5 5
Географія 7 7
Хімя 2 2

 

У зв’язку з пандемією COVID-19 урядом було скасовано ДПА для 4х та 9х класів наказом від 30.03.2020 року №463.

 

На підставі вищезазначеного

 

НАКАЗУЮ:

 

 1. Вдосконалити систему внутрішньошкільного контролю на основі управлінських рішень.
 2. Підвищити відповідальність учителів щодо здійснення впровадження інноваційних, передових, інтенсивних методів і прийомів роботи в практику викладання навчальних предметів.
 3. Поповнити матеріальну базу навчальних кабінетів.
 4. Вдосконалити виховну систему закладу, роботи органів шкільного самоврядування.
 5. Удосконалити роботу з питання наступності в навчанні між і дошкільним підрозділом і початковою школою Новопокровського НВК.
 6. Продовжувати роботу над моніторингом якості мовних, читацьких та математичних знань, умінь і навичок випускників дошкільного підрозділу.
 7. Продовжувати роботу над розвитком у дошкільників та учнів 1-х класів життєвих компетентностей, використовуючи інноваційні технології на уроках та заняттях.
 8. Удосконалювати громадсько-державну форму управління закладом.
 9. Укласти договори про співпрацю з закладами різних рівнів акредитації.
 10. Провести підготовку до зовнішнього незалежного оцінювання.
 11. Удосконалити науково-методичну роботу педагогічних працівників.
 12. Оптимізувати кількісний набір у перші класи.
 13. Посилити контроль за дотриманням правил внутрішнього трудового розпорядку.

 

 

 

Директор

Новопокровського НВК                                          Ірина ДЕГОВЦОВА